ANAOKULU

Türkiye’de 3–6 yaş (36–72 ay) arasını kapsayan okul öncesi eğitim, bireyin yaşamında asgari bilgi, beceri, tutum ve davranışların kazandırıldığı, zekâ ve yeteneklerin geliştirildiği, temel eğitimin önemli bir basamağıdır. Çocukların gelişiminin oldukça hızlandığı bu dönemde verilen eğitim, çocuklara daha sonraki eğitim basamakları için hazırlıklı olma imkânı sağlar; bu da çocuğun ilerideki yaşamı ve okul başarısı bakımından belirleyicidir. Araştırmalar, bireylerin 18 yaşına kadarki okul başarılarının %33’nün 0–6 yaş arası eğitime bağlı olduğunu göstermiştir. Bireyler, 17 yaşına kadarki zihinsel (bilişsel) gelişimlerinin %50’sini 0–4 yaş arasında, %30’nu 4–8 yaş arasında, %20’sini ise 8 yaşından sonra tamamlamaktadırlar. Gelişimin sürekli olması nedeniyle çocuğun bu yaşlarda aldığı eğitim, daha büyük bir önem kazanmaktadır.

final-okullari-anaokulu-

Final Okulları’nda sürdürülmekte olan okul öncesi eğitim de kaliteli eğitim ilkeleri çerçevesinde yapılandırılmaktadır. Final Okulları’nda çocuklar planlanmış, sistematik, çocuk merkezli eğitim programları, zengin uyaranların olduğu eğitim ortamları ve bütün bunları sağlayacak uygun eğitim materyalleri sayesinde zengin bir öğrenme deneyimi elde ederler. Bilişsel, motor, sosyal – duygusal ve dil gelişimlerini tamamlayan ve kendilerine bakma becerileri kazanan çocuklar, sağlıklı evrensel değerlerle ilkokula hazır hale gelirler. Final Okulları’nda okul öncesi düzeyi yabancı dil eğitimi ise çocukların yaparak, yaşayarak öğrenmelerini sağlar ve uygulanan diğer programların kazanımlarına göre sarmal ve bütünleştirilmiş şekilde uygulanır. Yabancı dil eğitimi süreci, çocukların yaşamlarından örneklerle zenginleştirilir.

Final Okulları’nda eğitim ortamları, uygulanan programlara ve çocukların bulundukları yaş gruplarına göre titizlikle hazırlanır. Çocuklarımızın eğitiminde onlara zarar verecek kalitesiz araç- gereçler kullanılmaz; tüm eğitim materyalleri, oyuncak ve oyun araçları, eğitimcilerimiz tarafından CE damgası taşıyan ürünler arasından titizlikle seçilir. Kitaplarımız da, eğitim programımız gibi uzman kadromuz tarafından hazırlanır.

Okul öncesi eğitimde, eğitim programı, ortamı ve araçları kadar, bunların organizasyonunu ve uygulamasını yapacak eğitimcinin de önemi büyüktür. Final Eğitim Kurumları’nın 40 yıla yaklaşan tecrübesiyle eğitim programcılarımız ve öğretmenlerimiz, çocuklarımızın eğitiminde temel olarak MEB Okul Öncesi Eğitim Programı, MEB Okul Öncesi Rehberlik Programı ve MEB Okul Öncesi Aile Destek Programı’ndan faydalanarak Final Okulları’nın vizyonuna uygun eğitim programları planlayıp uygularlar.

final-okullari-anaokulu-
final-okullari-anaokulu-
final-okullari-anaokulu-
final-okullari-anaokulu-
final-okullari-anaokulu-

Eğitimcilerimizin bu temel programların yanı sıra faydalandıkları yenilikçi ve üstün nitelikli okul öncesi programları şunlardır:

Çocukların yeteneklerinin ortaya çıkarılmasını sağlayan “Gardner’in Çoklu Zekâ Kuramı”; çocukların toplumsal ve duyuşsal gelişimlerini destekleyerek ileriki yaşamlarında başkalarına, çevrelerine, kendilerine saygı duyan, sorumluluk sahibi ve toplumla uyum içinde bireyler olmalarını teşvik eden “Montessori Metodu”; çocukların sorumluluk kazanmaları ve karar verme becerilerinin gelişimi için “High Scope Metodu”; “duvarsız bir eğitim” için “Regio Emilia Yöntemi”.

Bütün bu programlar sentezlenirken, “Piaget’nin Gelişim Dönemleri”ne göre çocuğun bulunduğu aşama dikkate alınır ve eğitimde önemli bir model olan “Bloom’un Tam Öğrenme Modeli” uygulanır. Her çocuk ayrı bir birey olarak kabul edilerek, dünyadaki herhangi bir kişinin öğrenebileceği her şeyi hemen hemen herkes öğrenebilir ilkesi göz önünde tutulur. Programların uygulama aşamasında gerçekleştirilen etkinliklerde, basittenkarmaşığa, kolaydanzora, somuttansoyuta, yakın çevredenuzak çevreye, bilinendenbilinmeyene gibi okul öncesi eğitimin temel ilkelerine dikkat edilir.

Final Okulları’nda verilen eğitimin her kademesinde, çocuklarımızın yaşadıkları topluma yabancılaşmadan bir dünya insanı olarak yetişmeleri için paylaşımcılık, işbirliği, özgürlük, mutluluk, dürüstlük, alçakgönüllülük, sevgi, barış, saygı, sorumluluk, sadelik, hoşgörü ve yardımseverlik gibi yaşayan evrensel ve kültürel değerlere önem verilir, bunlar eğitim programlarının uygun bölümlerine yerleştirilir.

Final Anaokuluna kayıt yaptıran öğrencilerimizi neler bekliyor?

  • Çağdaş ve modern eğitim imkânlarının sağlandığı bir kurum
  • 3 yaşından itibaren yabancı öğretmenler ile desteklenen İngilizce eğitimi
  • İlköğretime geçişini kolaylaştıracak ve adaptasyonunu hızlandıracak hazırlık çalışmaları
  • Uygulamalı aktiviteler ve projeler ile yaparak veyaşayarak öğrenme fırsatı
  • Tecrübeli uzman öğretmenler, yöneticiler, rehber ve danışmalık kadrosu
  • Sağlıklı beslenme etkinlikleri
  • Eğlenceli ve öğretici geziler
  • Spor aktiviteleri
  • Bilgisayar ve akıllı tahta destekli ders ve aktiviteler
  • Atölye sanatları (seramik, resim, yoğurma, pişirme, kesme, yapıştırma çalışmaları)